Dnes je 6. března 2021

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání

Rozšířené úřední hodiny pro podání přiznání k dani z nemovitostí (tisková zpráva)

 

17. 1. 2013

 

Všichni, kteří jsou povinni podat daňové přiznání k dani z nemovitostí za rok 2013 nejpozději do 31. ledna letošního roku a rozhodnou se odevzdat daňové přiznání osobně na finančním úřadě či na některém z jeho územních pracovišť, mohou od 21. ledna do 7. února využít rozšířené úřední hodiny všech územních pracovišť Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj (dřívější finanční úřady) na území jihomoravského kraje, nad rámec obvyklých úředních hodin v pondělí a ve středu.

 

Pondělí           Úterý                Středa            Čtvrtek             Pátek

21.01.2013      22.01.2013       23.01.2013      24.01.2013       25.01.2013

8:00 – 17:00    8:00 – 13:00     8:00 – 17:00    8:00 – 13:00    8:00 – 13:00

28.01.2013     29.01.2013      30.01.2013        31.01.2013       01.02.2013

8:00 – 17:00   8:00 – 17:00    8:00 – 17:00     8:00 – 17:00     8:00 – 15:00

04.02.2013    05.02.2013       06.02.2013 0    7.02.2013         08.02.2013

8:00 – 17:00    8:00 – 15:00    8:00 – 17:00     8:00 – 15:00       ---

 

Konkrétní územní pracoviště, které nyní spravuje spis daného poplatníka, je určeno podle jednotných pravidel. Ta jsou nastavena tak, aby došlo k umístění spisu v souladu se zájmy a potřebami vlastníků nemovitostí. Zásadním kritériem pro stanovení spravujícího územního pracoviště je proto místo pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby v konkrétním kraji, které bylo správci daně známo před započetím stěhování spisů, tj. před 15. 11. 2012. V případě poplatníka s místem pobytu v příslušném kraji je spravujícím územním pracovištěm to, v jehož obvodu územní působnosti se nacházelo místo pobytu nebo sídlo poplatníka.

Přehledný informační leták pro poplatníky daně z nemovitostí včetně grafického znázornění nalezne veřejnost na internetových stránkách české daňové správy - cds.mfcr.cz, pod záložkou Aktuální informace ke vzniku Finanční správy. Leták je rovněž přílohou této tiskové zprávy.

Noví majitelé nemovitostí nyní vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Taktéž úhradu daně provedou za všechny nemovitosti v kraji jedinou platbou. Ke zjednodušení došlo v souvislosti s nabytím účinnosti zákona o Finanční správě České republiky.

 

Povinnost podat přiznání mají všechny osoby, které v průběhu roku 2012 nově nabyly nemovitost (např. koupí, darem, dědictvím, kolaudací apod.). Poplatníci, kteří již podali přiznání v některém z předchozích zdaňovacích období, mají tuto povinnost pouze v případě, že se změnily okolnosti rozhodné pro vyměření daně, tj. např. došlo k prodeji nemovitosti nebo naopak k nabytí další (dosud nepřiznané) nemovitosti nebo došlo ke změně v osobě poplatníka.

 

V Brně dne 17. ledna 2013

 

JUDr. David Stančík tiskový mluvčí Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

nám. Svobody 4, 602 00 Brno

tel.: 542 192 157

mobil: 721 883 335

e-mail: david.stancik@fs.mfcr.cz

21.1.2013 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel